ISO standartai

UAB „REENPRO“ veiklos valdymo ir plėtros koncepcija yra grindžiama orientacija į aplinkos apsaugą vadovaujantis LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimais. Įmonė, teikdama saulės elektrinių elektros gamybos, prekybos, projektavimo, instaliavimo, priežiūros paslaugas bei siekdama užtikrinti veiklos vadybos ir paslaugų teikimo kokybę, sėkmingą bei kryptingą vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigoja:

 • valdyti atliekamų saulės elektrinių elektros gamybos, prekybos, projektavimo, instaliavimo, priežiūros darbų, naudojamų žaliavų, medžiagų ir įrangos poveikį aplinkai;
 • mažinti gamybinių ir buitinių atliekų kiekį, jas tinkamai rūšiuoti ir valdyti, tobulinti atliekų rūšiavimo sprendimus;
 • savo veikloje naudoti pakuotes, pagamintas iš perdirbtų žaliavų ir (ar) greitai suyrančias;
 • mažinti oro, nuotekų, triukšmo taršą tobulinant veiklos procesų technologijas, pasirenkant aplinkai draugiškas žaliavas ir įrangą;
 • taupiai naudoti kurą automobiliams, žaliavas, gamtos resursus, orientuotis į atsinaujinančių gamtinių išteklių panaudojimą;
 • dirbti tik su atsakingais, į aplinkos apsaugą orientuotais partneriais ir tiekėjais;
 • skatinti savo klientus ir visuomenę rinktis aplinką tausojančius sprendimus.

UAB „REENPRO“ siekia taip organizuoti savo veiklą, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis bei:

 • laikytis visų įmonei taikomų aplinkos apsaugos teisinių ir LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimų, vykdyti aplinkos apsaugos prevenciją ir kontrolę;
 • skirti reikalingus resursus iškeltiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • periodiškai išanalizuoti ir vertinti veiklos procesų poveikį aplinkai ir jį kontroliuoti;
 • į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus įmonės darbuotojus;
 • aplinkos apsaugos politiką kasmet peržiūrėti ir pagal poreikį keisti.

UAB „REENPRO“ veikla yra grindžiama orientacija į darbuotojų saugą ir sveikatą vadovaujantis LST ISO 45001 standarto reikalavimais. Įmonė, teikdama saulės elektrinių elektros gamybos, prekybos, projektavimo, instaliavimo, priežiūros paslaugas bei siekdama užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms bei susirgimams ir nuolat gerindama organizacijos veiksmingumą, įsipareigoja:

 • gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių bei dėl to prarandamą gamybos laiką;
 • didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant uždavinius, tikslus ir su tuo susijusią atsakomybę;
 • demonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą;
 • demonstruoti įstatymų laikymąsi;
 • gerinti savo reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją;
 • gerinti saugos kultūrą organizacijoje.

UAB „REENPRO“ siekia taip organizuoti savo veiklą, kad kiekvienas darbuotojas savo darbo vietoje būtų saugus ir išmanytų visus saugumo reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kokias pareigas jis užima.

Įmonei yra labai svarbu eliminuoti pavojus ir sumažinti darbuotojų saugos bei sveikatos rizikas savo veikloje imantis rezultatyvių prevencijos ir apsaugos priemonių. UAB „REENPRO“ vadovybė atsako už darbuotojų bei kitų suinteresuotų šalių, kurios daro įtaką organizacijos veiklai, sveikatą ir saugą.

UAB „REENPRO“ savo darbe vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos standartu ISO 9001:2015, kuris padeda efektyviai optimizuoti veiklą visoje įmonėje.

Kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015 įpareigoja įmonę UAB „REENPRO” efektyviai organizuoti savo veiklą, pagerinti įmonės vidinę kultūrą ir darbuotojų įsitraukimą, didinti savo konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones, maksimaliai optimizuoti įmonės procesus.

Vadovaujantis ISO 9001:2015 standartu, įmonėje:

 • Įdiegta vientisa sistema, kurios valdomi procesai daro tiesioginę įtaką kokybiškų paslaugų/produktų sukūrimui.
 • Optimizuota įmonės struktūra, apibrėžtos darbuotojų pareigybės ir atsakomybės. Patobulinti darbo veiklos procesai ir organizavimas.
 • Pašalinti besidubliuojantys procesai, jie tampa tikslūs, lengvai pamatuojami ir įvertinami.
 • Sutaupoma laiko sprendžiant problemas, todėl padidėja įmonės produktyvumas.
 • Padidėja darbuotojų drausmė, pagerėja bendradarbiavimas, kuris padidina darbuotojų motyvaciją ir lojalumą.

Remdamasi ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos principais, UAB „REENPRO“  siekia taip organizuoti savo veiklą, kad užtikrintų šiuos būtiniausius punktus:

 • orientacija į klientą;
 • lyderystė;
 • darbuotojų įtraukimas;
 • procesinis požiūris;
 • gerinimas;
 • įrodymais pagrįstas sprendimų priėmimas;
 • santykių valdymas.